Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky ecoegg.cz platí pro nákup v internetovém obchodě www.ecoegg.cz. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.ecoegg.cz je BZS s.r.o., Stromová 17, 83101 Bratislava,  zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, odd: Sro, vl. č. 79856/B, IČO: 46574581, DIČ: 2023502415, korespondenční adresa je Kremnička 3, 97405 Banská Bystrica.

Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami ecoegg.cz zákonem č. 40/1964 Z. z. Občanského zákoníku, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami ecoegg.cz zákonem č. 513/1991 Z. z. Obchodního zákoníku, v platném znění.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy koná v rámci předmětu svojí obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby, a taktéž podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.

Spotřebitel (kupující) – fyzická osoba nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo používá služby pro svoji osobní potřebu nebo pro členy své domácnosti a která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu svojí obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Firma (kupující, který není spotřebitelem) – je osoba, která při uzavření a plnění kupní smlouvy koná v rámci předmětu svojí obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ustanovení dohodnutá mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v okamžiku odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání jeho objednávky a je jimi vázaný od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se před uskutečněním své objednávky s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

3. Odstoupení od smlouvy

Pokud jste u nás nakoupil(a) jako Spotřebitel, máte právo nám bez udání důvodu zboží vrátit nejpozději do 14 dnů od jeho doručení. Toto právo se na vás nevztahuje, jestliže jste u nás nakoupil(a) jako Firma.

V souladu s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z. z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn požadovat náhradu prokazatelně vynaložených nevyhnutelných nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. V případě, že už spotřebitel převzal objednané zboží, je povinen vrátit je v originálním, nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebované, resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, v němž bylo odesláno prodávajícím, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, vymáhat od kupujícího.

Spotřebitel je současně povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazená suma za objednané zboží poukázaná ze strany prodávajícího. Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou sumu, resp. sumu sníženou o vzniklou škodu, bezodkladně po vrácení objednaného zboží, nejpozději do 14 dní od doručení vráceného zboží.

Pokud jste se rozhodl(a) od smlouvy odstoupit, oznamte nám to prosím e-mailem na adresu info@ecoegg.cz  Spolu s vrácením zboží je potřebné vyplnit formulář, kde uvedete všechny potřebné údaje, aby mohlo bez problémů dojít k vrácení peněz.

Jestliže jsou společně se zbožím poskytovány dárky, bere kupující na vědomí, že se darovací smlouva uzavřená mezi smluvními stranami váže na tuto kupní smlouvu. V případě, že kupující využije právo odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, darovací smlouva pozbývá platnost a kupující je povinen společně s vráceným zbožím vrátit s ním související poskytnuté dárky.

V žádném případě prosím nezasílejte zboží zpět na dobírku! Dobírky nepřijímáme!

Zboží musí být zabalené způsobem vhodným pro přepravu, tak aby se předešlo jeho poškození.

Pro vrácení zboží použijte prosím formulář, který najdete zde. 

 4. Zodpovědnost za vady, záruka, reklamace

Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců. Jestliže je kupujícím Firma, poskytuje se na zboží záruka v trvání 6 měsíců. Záruka začíná plynout od převzetí věci kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen bezodkladně o tom uvědomit prodávajícího. V případě, že:

·         se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu, resp. má právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn místo odstranění vady vyměnit vždy vadné zboží za zboží bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti

·         se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo odstoupit od smlouvy

·         se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny

·         se jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytující vadu po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo odstoupit od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, tzn. vydáním záručního listu. Pokud prodávající poskytne na zboží delší než zákonnou záruku, určí její podmínky a rozsah v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení prodávajícího, resp. obchodní jméno prodávajícího, IČO, sídlo prodávajícího, jedná-li se o právnickou osobu, resp. bydliště, jedná-li se o fyzickou osobu. Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.
Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi a případně vydaným záručním listem. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak. Formulář pro reklamaci zboží najdete zde.

5. Platební podmínky

V internetovém obchodě www.ecoegg.cz může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

dobírkou – nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží na poště.

bankovním převodem – po přijetí vaší objednávky vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u Tatrabanky. Po přijetí platby odesíláme zboží s tím, že vás informujeme o termínu, kdy zásilka dorazí.

pay pal - po přijetí vaší objednávky jste přesměrovaní přímo na platební bránu PayPal. 

platební kartou – po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizovaná, platba proběhne okamžitě. Podporujeme bezpečné platby.

6. Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná plynout dnem přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje k jejímu vyřízení. Pokud se rozhodnete pro platbu bankovním převodem, dodací lhůta začíná plynout až ode dne připsání sumy na náš účet. V případě, že se objednané zboží nenachází na skladě, zavazuje se prodávající bezodkladně o tom uvědomit kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu. Cena dopravy je 89,- KČ, u zásilek na dobírku 124,- KČ. Internetový obchod www.ecoegg.cz dodává svoje produkty prostřednictvím Slovenské pošty respektive České pošty. Není-li dohodnuto jinak, zásilka je doručena do 3 pracovních dnů.

Nově nabízíme možnost zasílaní také přes Zásilkovna.cz. Cena dopravy je 79,- KČ. 

Prodávající splnil svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy v okamžiku odevzdání zboží přímo kupujícímu nebo dopravci k přepravě. Zboží je dodáváno v běžných ochranných obalech s výjimkou případů, kdy z povahy zboží nebo z dohody smluvních stran vyplývají zvláštní požadavky. Zboží je kupujícímu dodáno s přiloženou fakturou.

Prodávající garantuje odeslání zboží v neporušeném stavu. Kupující zkontroluje zboží za přítomnosti doručovatele. Pokud kupující při převzetí zboží zjistí jeho poškození, porušení obalu, případně jiné nesrovnalosti, informuje o tom doručovatele a sepíše reklamační list. Jestliže tak kupující neučiní, nemůže dopravce ani odesílatel akceptovat reklamaci dopravou poškozeného zboží. Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné poštou, případně dopravcem, a ani za poškození zásilky zaviněné poštou, případně dopravcem.

V případě, že kupující nepřevezme zboží, které bylo doručeno kupujícímu do místa určení uvedeném na objednávce/potvrzení objednávky, nebo nepřevezme zboží dohodnutým osobním odběrem, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu škody ve výši účelně vynaložených nákladů souvisejících s plněním.


7. Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné. Firma BZS s.r.o. je plátcem DPH v Slovenské republice. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, jestliže se zjistí, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně. V tom případě musí zákazníka o správné ceně informovat a zákazník musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude dodavatelem stornována.

8. Slevy a slevové kupóny

V případě, že bude sleva nebo slevový kupón uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kupónu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu odmítnout.

V takovém případě o tom bude klient informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy nebo uplatněného kupónu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou psané informace), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsána.

Každou slevu nebo kupón je možné uplatnit jen jednou, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má prodejce právo neuznat duplicitní slevu.

V případě, že je hodnota dárkové poukázky nebo slevového kupónu vyšší než hodnota nákupu, rozdíl se nepřevádí na nový kupón a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

9. Vyjádřete svůj názor

V průběhu následujících 14 dnů vám bude zaslán hodnotící dotazník Heureka.cz a Pricemania.cz. Můžete se tak podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními. Budeme velmi rádi, když dotazník vyplníte.

10. Ochrana osobních údajů

Záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost bereme velmi vážně a držíme se příslušných státních i evropských nařízení o ochraně osobních údajů. Nejdůležitější aspekty našeho zpracování osobních údajů vysvětlujeme níže.

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme jen s vaším výslovným souhlasem a striktně podle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Kupující uzavřením kupní smlouvy, jejíž neoddělitelnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi provozovatele internetového obchodu, a to až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů doručeného na korespondenční adresu provozovatele nebo na e-mail info@ecoegg.cz.

Uchováváme informace, které jsme od vás s vaším souhlasem získali, například jestliže jste se zaregistroval(a) do e-shopu, zúčastnil(a) se soutěží, pokud jste si objednal(a) zasílání novinek prostřednictvím e-mailových zpráv nebo když nás kontaktujete. Dále také zaznamenáváme informace o vašich zájmech prostřednictvím analýzy vašich kliknutí na webových stránkách a v e-mailových zprávách, které od nás dostanete.

Informace o údajích, které o vaší osobě evidujeme podle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů, můžete kdykoliv na požádání získat.

Vaše osobní údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu nebo bez vašeho přecházejícího informování žádným třetím stranám k dalšímu využití, zejména vaše osobní údaje nejsou prodávány, pronajímány ani vyměňovány. Výjimkou jsou přepravní společnosti, kterým vaše údaje poskytujeme za účelem zabezpečení přepravy zboží k vám. Poskytujeme jim pouze údaje nezbytné pro zabezpečení plynulosti logistického systému přepravní společnosti.

Rádi bychom vás informovali, že dozorčím orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07, Slovenská republika, www.uoou.sk, je orgánem státní správy s celoslovenskou působností, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů a podílí se na ochraně základních práv a svobod fyzických osob při zpracovávání jejich osobních údajů. Při výkonu svojí působnosti postupuje nezávisle a řídí se ústavou, ústavními zákony, ostatními všeobecně platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, kterými je Slovenská republika vázána.

11. Závěrečná a zvláštní ustanovení

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivovaná za účelem jejího plnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známy z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Smlouva se uzavírá ve slovenštině, popřípadě je možné ji uzavřít i v jiných jazycích, pokud by to nebylo důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávaní údajů před podáním objednávky.

Dozor vykonává:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

 

2.2 Orgánem alternativního řešení sporů je:

Slovenská obchodní inspekce

Ústřední inspektorát

Odbor pro mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů

Prievozská 32, p.p. 29

827 99 Bratislava 27

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Adresa pro podání v elektronické podobě: ars@soi.sk, adr@soi.sk

Spotřebitel může využít k podání návrhu na započetí mimosoudního řešení sporů a k získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) také webovou stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Podmínky řešení sporů prostřednictvím systému alternativního řešení sporů u SOI, v případě jejich nesplnění může SOI návrh odmítnout:

a) spotřebitel musí využít všech zákonem daných možností předtím, než se obrátí na příslušný orgán alternativního řešení sporů, např. uplatní svoje práva v reklamačním řízení;

b) spotřebitel musí podat návrh do jednoho roku ode dne doručení zamítavé odpovědi prodávajícího na žádost spotřebitele o nápravu nebo od bezvýsledného uplynutí 30denní lhůty ode dne, kdy spotřebitel odeslal prodávajícímu žádost o nápravu, na kterou prodávající neodpověděl;

c) vyčíslitelná hodnota sporu musí přesahovat sumu 20 eur;

d) subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, jestliže se věcí, které se návrh týká, už dříve zabýval a spotřebitel byl informován o vyřízení jeho podání, přičemž návrh neobsahuje žádné nové skutečnosti a alternativní řešení sporu by vzhledem ke všem okolnostem bylo zjevně neúčelné;

e) subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, jestliže je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést pouze s vyvinutím nepřiměřeného úsilí;

f) alternativní řešení sporů je bezúplatné.

Tyto obchodní podmínky může spotřebitel archivovat a reprodukovat. Obchodní podmínky platí od 1. 4. 2016, starší obchodní podmínky internetového obchodu www.ecoegg.sk si kupující může vyžádat e-mailem.

Odesláním objednávky dává kupující souhlas se zpracováním údajů podle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Zpět do obchodu